frehal.

artiste peintre:  paysagiste, abstrait

Toile de 60 x 80
" Naufrage "
Prix 750 euros.